Rekvalifikace

Zvolená rekvalifikace
Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen
„zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky
Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ část
A.
Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné
požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.
Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění
zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná.
Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce „Potvrzením rekvalifikačního
zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. Cena
rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou
rekvalifikaci nesmí v období 3 po sobě následujících let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci
přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. Formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po
úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce.
Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda
rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace
přímo rekvalifikačnímu zařízení.
Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci
veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.
Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v
souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.
Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání
odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončíli
rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.
Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ část B formuláře „Zájem o zvolenou
rekvalifikaci“ a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.
Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.

Napsat komentář